29 czerwca – 3 lipca 2022

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – skrzypce Eero Palviainen – lutnie Aleksander Mocek – klawesyn, organy

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – skrzypce

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

jest niezwykle wszechstronną skrzy- paczką. Wykonuje muzykę wszystkich epok, koncentrując się na repertuarze od XVII do XIX wieku. Gra również na violi d’amore oraz pełni funkcje koncertmistrza lub lidera różnych zespołów. Współpracowała m.in. z Avanti!, Finnish Baroque Orchestra, Hel- sinki Baroque Orchestra, Battalia, 18th Century Orchestra (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdam Ba- roque Orchestra (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars- Ulrik Mortensen) i Orchestre des Champs Elysees (Philippe Herre- weghe). Przez ponad dziesięć lat była koncertmistrzem Collegium Vocale (Philippe Herreweghe). Obecnie prowadzi orkiestry baro- kowe w całej Europie i dyryguje orkiestrami filharmonicznymi, z któ- rymi wykonuje muzykę barokową i klasyczną. Jej repertuar solowy obejmuje Sonaty misteryjne Bibera, dzieła J.S. Bacha i szeroki wy- bór dzieł na skrzypce solo z XVI i XVII wieku. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch była profesorem muzyki kameralnej w Stavanger (Norwegia) oraz profesorem muzyki dawnej w Kon- serwatorium Królewskim w Danii i w Hochschule für Künste w Bre- mie. Obecnie jest profesorem wizytującym w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz wykładowcą skrzy- piec w Tampere University of Applied Sciences i na wydziale mu- zyki dawnej w Akademii Muzycznej im. Sibeliusa w Helsinkach. Współpracowała też z European Union Baroque Orchestra i wy- kładała na licznych kursach mistrzowskich. Jej dyskografia obej- muje Sonaty i Partity na skrzypce solo J.S. Bacha, Sonaty misteryjne Bibera z zespołem Battalia oraz utwory orkiestrowe Christopha Graupnera, w których dyryguje Finnish Baroque Orchestra i gra na violi d’amore. W roku 2014 wydała album sonat triowych Graup- nera, grając na violi d’amore, a w roku 2017 kantaty Graupnera przeznaczone na święto Objawienia Pańskiego z prowadzonym przez nią od skrzypiec i violi d’amore Kircheimer Bach Consort. Wraz z Tuiją Hakkilą nagrała sonaty Thomasa Byströma oraz, w ro- ku 2018, sonaty skrzypcowe Johannesa Brahmsa na instrumen- tach z epoki.

Eero Palviainen – lutnie

Eero Palviainen

rozpoczął naukę gry na lutni jako student gitary w konserwatorium w Turku. Następnie kontynuował studia w Aka- demii im. Sibeliusa w Helsinkach w klasie Leifa Karlsona, a od roku 1987 w Schola Cantorum Basiliensis, w której uzyskał dyplom w kla- sie Hopkinsona Smitha w roku 1992. Od tego czasu występuje na całym świecie jako solista i członek wielu zespołów, grając na lutni renesansowej i barokowej, vihueli, arcylutni, teorbie i gitarze baro- kowej. Obecnie współpracuje z zespołami L’Arpeggiata (Fran- cja), Arte dei suonatori (Polska), Battalia (Finlandia), Finnish Ba- roque Orchestra i Helsinki Baroque Orchestra. Zna swoje instru- menty dosłownie na wylot, ponieważ sam je buduje.

Aleksander Mocek – klawesyn, organy

Aleksander Mocek

rozwinął zainteresowanie muzyką dawną i dawnymi instrumentami klawiszowymi podczas studiów u swoich mistrzów: prof. Magdaleny Myczki w Krakowie oraz prof. Roberta Hilla we Fryburgu Bryzgowijskim. Doktorat w tej dziedzinie poprze- dził równoległymi studiami instrumentalnymi oraz teoretycznymi, otrzymując dyplomy w trzech specjalnościach. Podczas Między- narodowych Konkursów Bachowskich w Lipsku został laureatem trzech nagród: Bärenreiter-Preis (2014), European Union Baroque Orchestra „dla najbardziej obiecującego klawesynisty konkursu” (2014) oraz nagrody publiczności w finale (2018). Występuje regu- larnie w kraju i za granicą jako solista oraz kameralista – m.in. kilka- krotnie podczas festiwalu Oude Muziek w Utrechcie (program „fa- bulous fringe”). W roli klawesynisty wziął udział w break-dan- ce’owych widowiskach Red Bull Flying Bach w Azji. W ramach działalności naukowej i popularnonaukowej publikował artykuły m.in. w „Ruchu Muzycznym” oraz prezentował referaty podczas międzynarodowych konferencji na uniwersytetach w Cambridge, Kolonii, Warszawie i Krakowie. W macierzystej uczelni prowadzi – poza klasą klawesynu – zajęcia z kontrapunktu oraz harmonii. Hob- bystycznie gromadzi bibliotekę obcojęzycznych publikacji związa- nych z muzyką dawną, liczącą w tej chwili prawie półtora tysiąca pozycji. W 2015 roku został stypendystą programu „Młoda Polska”. W czasie pandemii rozpoczął prowadzenie kanału Kontrapunkt Czasu Zarazy, publikując na YouTube filmy z miniwykładami doty- czącymi muzyki dawnej. Kilkoma recitalami podczas XXI Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, obejmującymi m.in. Kunst der Fuge, rozpoczął w 2020 roku projekt wykonania wszystkich dzieł klawe- synowych J.S. Bacha
Skip to content